Álláspályázat - Mártélyi Általános Művelődési Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
2018. november 15. 13:56

Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete
                        
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mártélyi Általános Művelődési Központ intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6636 Mártély, Petőfi utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
•    felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
•    magyar állampolgárság
•    büntetlen előélet
•    a felsőfokú közművelődési szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat
•    kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
•    magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    végzettséget igazoló dokumentumok másolata
•    szakmai önéletrajz
•    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
•    a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
•    arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
•    nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok
•    nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
•    postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-132-99/2018., valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember.
•    személyesen: Borsos József polgármester, Csongrád megye, 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.